Вече можете да ни откриете и в Медицински Комплекс Младост „Разберете повече“ ↓

Позвънете ни:

a
M
проф. д-р Росен Маджов

Проф. д-р Росен Маджов

Професор д-р Росен Евгениев Маджов, дмн, е роден на 2.XI.1956 г. в Балчик. Завършва английска езикова гимназия в Русе – 1975 г.. През 1983 г. завършва медицина във Варна.

Работи като ординатор в Хирургическо отделение на Районна болница – Нови пазар от 1983 г. до 1987 г. и в ОРКБ-Варна от 1987 г. до 1988 г. Придобива специалност по хирургия през 1989 г.

От 1988 г. е асистент в Катедрата по хирургически болести на МУ-Варна. Oт 1991 г. е шеф на спешен оперативен екип. От 1992 г. е главен асистент в Клиниката по жлъчно-чернодробна хирургия към МУ-Варна. От 1997 г. отговаря за научната дейност на Катедрата по хирургически болести.

Защитава дисертация за степен “доктор” през 1999 г. на тема: “Проучвания върху диагностиката и оперативното лечение на усложненията на жлъчно-каменната болест и реоперациите след холецистектомия” с научен ръководител проф. д-р Петър Червенков, дмн. Хабилитиран е като доцент през 2002 г. От 2003 г. е началник на Втора клиника по хирургия на УМБАЛ “Св. Марина”-Варна. През 2007 г. придобива специалност по онкология.

През 2008 г. защитава дисертация за степен “доктор на медицинските науки “на тема: “Място и роля на билиодигестивните анастомози в хирургията на екстрахепаталните жлъчни пътища”. През 2009 г. е избран за професор по хирургия.

От 2004 до 2012 г. е заместник-ректор два мандата по научно-изследователската дейност на МУ-Варна. През 2011 г. придобива магистърска степен по здравен мениджмънт в Катедрата по икономика и управление на здравеопазването.

От 2012 г. проф. Р. Маджов е Председател на Общото събрание на МУ – Варна и Ръководител на Катедрата по Хирургически болести.

Специализира през 1986 г. във ІІ Хирургическа клиника в УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”; през 1993 г. в Chaim Sheba Medical Center, Tel Aviv, Israel (проф. R.Walden, MD); през 1994 г. в Hellenic Anticancer Institute, Athens, Greece (проф. N. Lygidakis, MD, FACS); през 2005 г. завършва Advanced Laparoscopic Training Course, Aesculap Academy, Hannover; през 2006 г. специализира в Oncologic Hospital “Regina Elena”, Rome, Italy (проф. Е. Santoro, MD, FACS). Има над 250 научни публикации и съобщения, от които 84 – в чужбина. Автор и съавтор е на 14 учебника, ръководства и монографии.

Носител е на награда “Варна” за 2010 г. в областта на науката и висшето образование.

Публикации

​Има над 250 научни публикации и съобщения, от които 82 – в чужбина. Автор и съавтор е на 14 учебника, ръководства и монографии.

Научни публикации

Член на

Българската асоциация на хирурзи и гастроентеролози (БАХГО); Заместник-председател и член на Българското хирургично дружество; на СУБ; на Съсловната организация на хирурзите в България; на Българското Онкологично Дружество – секция Варна; на борда на IASGO (International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists) и член на разширения борд, на EDS (European Society оf Digestive Surgery), на ISSO (International School of Surgical Oncology) и на ESBiC (European Society for Biomodulation and Chemotherapy).

Проф. Маджов е член на редколегиите на списанията: “Хирургия”, “Hepato-Gastroenterology”, “Висцерална хирургия”, “Scripta Scientifica Medica” и “Известия на Съюза на учените-Варна, Серия медицина и екология”. Зам. главен редактор е на “Scripta Scientifica Medica” – издание на МУ-Варна.

Почетен член е на Италианската асоциация по хирургия и онкология и на Румънското хирургическо дружество.

Почетен член на Унгарското хирургично дръжество
Президент на Европейското хирургично дружество (European Society of Surgery)